56. schůze Rady, 6.12.2021

Rada městyse | vloženo: 07.12.2021

Usnesení č. 3/56/2021

Rada městyse schválila darovací a jiné smlouvy dle přiloženého seznamu, jejichž předmětem je finanční a věcná pomoc pro likvidaci následků tornáda. 

Usnesení č. 4/56/2021

Rada městyse Moravská Nová Ves schválila smlouvu o zřízení věcného břemene č. HO-014330067092/001-MDP mezi Městysem Moravská Nová Ves a EG.D a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno. Předmětem smlouvy je umístění distribuční soustavy kabel NN parc. č. 1519/1, stavba „Mo.Nová Ves, Kukvická, Příp. NN, Macková“. Náhrada za zřízení VB činí 1000,- Kč.

Usnesení č. 5/56/2021

Rada městyse Moravská Nová Ves schválila dodatek ke smlouvě o bezúplatném užívání vysoušečů zdiva mezi Hasičským záchranným sborem  JM kraje, Zubatého 685/1, Brno (půjčitel) a Městysem Moravská Nová Ves (vypůjčitel). Předmětem dodatku je prodloužení termínu vypůjčení vysoušečů až do 31.3.2022.

Usnesení č. 6/56/2021

Rada městyse Moravská Nová Ves schválila uzavřít smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku č. 90-SZ-082 mezi Nadace Partnerství, Údolní 33, Brno (poskytovatel a Městysem Moravská Nová Ves (příjemce). Předmětem smlouvy je poskytnutí nadačního příspěvku ve výši 55.100,- kč na realizaci projektu Obnova Lipové aleje na hřbitově.

Usnesení č. 7/56/2021

Rada městyse Moravská Nová Ves schválila uzavřít smlouvu o dílo na výrobu keramické sošky sv. Urbana pro vinaře roku. Cena díla činí 2000,- Kč

Usnesení č. 8/56/2021

Rada městyse Moravská Nová Ves schválila uzavřít smlouvu o příkazu mezi Městysem Moravská Nová Ves (příkazník) a PMSC s.r.o., Lanžhotská 3448/2, Břeclav (příkazce). Předmětem smlouvy je obstarání záležitostí souvisejících s administrativním zajištěním zadávacího řízení veřejné zakázky v režimu zákona o zadávání veřejných zakázek na akci: „ZŠ Moravská Nová Ves, rekonstrukce budovy I. stupeň“. Odměna činí 59.895,- Kč vč. DPH.

Usnesení č. 9/56/2021

Rada městyse Moravská Nová Ves schválila Rodinnému klubu Brouček, z.s. změnu účelu využití veřejné finanční podpory.

Usnesení č. 11/56/2021

Rada městyse schválila Základní škole Moravská Nová Ves přijat finanční dar ve výši 50.000 Kč od firmy Moravské naftové doly, a.s., Úprkova 807/6, Hodonín. Finanční dar bude použit na nákup stavebnic Merkur pro výuku v hodinách předmětu Člověk a svět práce.

Usnesení č. 12/56/2021

Rada městyse Moravská Nová Ves schválila podání žádosti o dotaci z Programu podpory obnovy a rozvoje venkova Ministerstva pro místní rozvoj, DT 117D8210A – Podpora místních komunikací na realizaci akce „Rekonstrukce komunikace K Záhumní“.

Usnesení č. 13/56/2021

Rada městyse Moravská Nová Ves schválila Rozpočtové opatření č. 7/2021.

Usnesení č. 14/56/2021

Rada městyse Moravská Nová Ves vzala na vědomí výroční zprávu Základní školy Moravská Nová Ves za školní rok 2020/2021.

Usnesení č. 15/56/2021

Rada městyse Moravská Nová Ves neschválila žádost o odstranění nově vysazeného stromu před hrobovým místem č. 415 na hřbitově.

Usnesení č. 16/56/2021

Rada městyse Moravská Nová Ves vzala na vědomí žádost SH ČMS Sboru dobrovolných hasičů Moravská Nová Ves o zajištění vhodných prostor pro svou činnost.

 Usnesení č. 17/56/2021

Rada městyse Moravská Nová Ves vzala na vědomí petici týkající se odstranění Hřiště na Rynku   

Usnesení č. 18/56/2021

č. HO-014330061662/001-MDP mezi Městysem Moravská Nová Ves a EG.D a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno. Předmětem smlouvy je umístění distribuční soustavy kabel NN parc. č. 1519/1, stavba „Mor.Nová Ves, Kukvická, Příp. NN, Zálešák“. Náhrada za zřízení VB činí 1000,- Kč.

Usnesení č. 19/56/2021

Rada městyse schválila uzavřít smlouvu o využití obecního systému odpadového hospodářství a zajištění zpětného odběru elektrozařízení mezi Městysem Moravská Nová Ves a ELEKTROWIN a.s., Michelská 300/60, Praha 4. Předmětem smlouvy je zřízení míst zpětného odběru odpadních elektrozařízení.

Usnesení č. 20/56/2021

Rada městyse schválila uzavřít dohodu o ukončení smlouvy o nájmu mezi Městysem Moravská Nová Ves (nájemce) a Římskokatolickou farností Moravská Nová Ves (pronajímatel). Předmětem dohody je ukončení nájmu – umístění a provoz technického zařízení: přístupový bod kamerového systému na pozemku parc. č. 840.

Usnesení č. 22/56/2021

Rada městyse Moravská Nová Ves schválila smlouvu o dílo na opravu fasády na zelené budově ve dvoře úřadu městyse od společnosti T&N stav stavební a obchodní s.r.o., Rubešova 1179, Pelhřimov. Cena za dílo je 967 562,61 Kč včetně DPH

 Usnesení č. 23/56/2021

Rada městyse Moravská Nová Ves schválila nabídku společnosti ProEx spol. s r.o., Veslařská 3071/25, Brno na dodávku měděných plechů na střechu smuteční síně ve výši 636 540,- Kč a nabídku Jana Fňukala na zhotovení oprav střechy ve výši 429 610,- Kč.

 


Přílohy:

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace