Co vyřídíte v kanceláři evidence obyvatel na Úřadu městyse

Přihlašování k trvalému pobytu

Místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana v České republice. Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je dle právního předpisu označen číslem popisným nebo evidenčním, případně orientačním číslem a který je podle zvláštního právního předpisu určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci.

Z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu nebo jeho části ani k vlastníkovi nemovitosti.

Jak a kam se obrátit:

Úřad městyse Moravská Nová Ves, nám. Republiky 107, kancelář matriky a evidence obyvatel, tel. 519 342 910

Změnu občan osobně nahlásí na ohlašovně místa trvalého pobytu.

Doklady předkládá osobně, ohlášení není možné zaslat elektronicky.

Originální formuláře poskytne pověřený úředník v kanceláři evidence obyvatel.

Při ohlášení změny trvalého pobytu je občan povinen:

  • čitelně vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu
  • předložit platný občanský průkaz
  • občan mladší 15 let originál rodného listu
  • občan po ukončení pobytu v cizině předkládá cestovní pas, občan po nabytí státního občanství České republiky předkládá doklad o nabytí státního občanství
  • doložit vlastnictví bytu nebo domu (př. výpis z katastru nemovitostí) nebo doložit oprávněnost užívání bytu (př. nájemní smlouva, dohoda o ubytování) nebo předložit ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopise k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny. Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, která je oprávněna užívat objekt nebo jeho vymezenou část (př. byt, obytnou místnost) nebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu.

Za občana mladšího 15 let ohlásí změnu trvalého pobytu jeho zákonný zástupce.

Za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům nebo za občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena, změnu místa trvalého pobytu ohlásí jeho zákonný zástupce.

Za občana může změnu místa trvalého pobytu ohlásit pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci.

Občan v případě, že se rozhodl ukončit trvalý pobyt na území České republiky, sdělí tuto skutečnost ohlašovně podle místa trvalého pobytu. Současně má povinnost vrátit občanský průkaz.

Občan je povinen požádat o vydání nového občanského průkazu do 15 pracovních dnů po dni, kdy ohlásil změnu místa trvalého pobytu.

Změna údaje o místu trvalého pobytu se uvede v informačním systému.

Poplatek

Dle sazebníku zákona č.634/2004 Sb., o správních poplatcích je stanoveno ve výši 50,- Kč za osoby uvedené na jednom přihlašovacím lístku. Osvobozeny od poplatku jsou osoby mladší 15 let.

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu

Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu:

  • byl-li zápis proveden na základě pozměněných, neplatných nebo padělaných dokladů, nepravdivých nebo nesprávně uvedených skutečností anebo na návrh oprávněné osoby
  • byl-li objekt, na jehož adrese je občan hlášen k trvalému pobytu, odstraněn nebo zanikl nebo je podle zvláštních právních předpisů nezpůsobilý k užívání za účelem bydlení
  • zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo jeho vymezené části (př. bytu nebo obytné místnosti), jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část – jen na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo na návrh oprávněné osoby

Navrhovatel je povinen existenci důvodů pro zrušení místa trvalého pobytu ohlašovně prokázat.

Jak a kam se obrátit:

Navrhovatel podá žádost o zrušení místa trvalého pobytu na podatelně osobně nebo poštou na vyplněném

formuláři. Doloží vlastnické právo k nemovitosti (nabývací listinu nebo list vlastnictví) nebo oprávnění k užívání nemovitosti (nájemní smlouva).

Bližší informace v kanceláři evidence obyvatel nebo na telefonu 519 342 910, 519 342 910

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace