OPRAVY OBECNÍHO MAJETKU PO TORNÁDU

 

Informace ze Zpravodaje - listopad 2021

 

Přehled o škodách na majetku obce a postupu obnovy

Při tornádu bylo, v různé míře poškozeno 10 budov v majetku městyse. Při následných deštích došlo k dalšímu poškození budov v důsledku zatečení.

Knihovna a bývalá hasičská zbrojnice byly zničeny zcela a již na svých místech nebudou obnoveny.

Prioritou jsou opravy školských zařízení a ordinací lékařů. Poté následují ostatní budovy a prostranství.

První stupeň základní školy byl zasažen nejvíce. Byla zničena střecha včetně krovu. Statik nařídil demolici stropu druhého podlaží. Zničeny či poškozeny jsou okenní výplně a fasáda. Následným zatečením byly poškozeny i podlahy v přízemí, stěny, atd. Budova si vyžádá komplexní rekonstrukci. Je dokončen nový železobetonový strop, sjednocena výška stropu v celém půdoryse budovy, vystavěn vstup do podkroví a výtahová šachta. Nový ocelovo dřevěný krov bude osazen v měsíci listopadu, stejně jako nová okna. Klempířské a pokrývačské práce proběhnou do konce roku. Je dokončována projektová dokumentace obnovy interiéru a výstavby podkroví. V budově budou zcela obnoveny instalace, podlahy, povrchy, nově bude vybudována vzduchotechnika. V podkroví budou umístěny odborné učebny – jazyková a počítačová a kabinety pro učitele.  Cílem je obnovit budovu ve standardu odpovídajícímu současným požadavkům na moderní výuku a prostředí pro děti.  

Na druhém stupni základní školy byla zničena střecha včetně krovu. Ve dvou učebnách došlo k statickému narušení stropu. Zničeny či poškozeny jsou okenní výplně a fasáda. Interiér byl částečně poškozen sutinami a zatečením. Na přístavbě byla poškozena střecha a izolace. V současné době je vybudován nový ocelovo dřevěný krov s využitelných podkrovím, opraveny ploché střechy, sanovány narušené stropy ve dvou učebnách, zhotoveny podlahy v některých učebnách a družině, vyměněna okna, provedeny výmalby celé budovy, opravena světla, atd. Celá budova je již v provozu. Klempířské a pokrývačské práce proběhnou do konce roku. V lednu bude zahájena odložená realizace rekonstrukce šaten a sklepů v budově. Na jaře bude provedena oprava přístavby a v létě oprava a zateplení fasády a výstavba schodiště do podkroví na hlavní budově. Nyní je zpracovávána projektová dokumentace obnovy interiérů, instalací, datových rozvodů a vzduchotechniky. V podkroví jsou navrženy některé odborné učebny, školní klub a zázemí pro kroužky. Cílem je generálně rekonstruovat celou budovu a navrátit ji krásu jako před 90 lety.

Na jaře bude provedena také oprava atletického oválu a hřiště za školou. K opravám je možné přistoupit až bude celý prostor vyklizen od množství stavebního materiálu na opravy a bude odstraněno vedení vysokého napětí v prostoru dvora. Pokládka povrchů hřišť vyžaduje specifické klimatické podmínky. Obnovu si také vyžádá prostor před budovou, bude potřeba nově vyřešit oplocení, zeleň, přístupové cesty ke škole a parkování. Návrh bude zpracován odborníky na urbanismus ve spolupráci se Mendelovou univerzitou.

Pro plné zprovoznění obou stupňů škol je potřeba 15 učeben. Přestože v budově měšťanky nebyly v provozu pouze dvě třídy (poškozený strop) a některé učebny byly prázdné, za výukou dojížděl do Břeclavi celý druhý stupeň. Důvodem je v tomto případě organizace výuky. Po plném zprovoznění měšťanky, od 1.11., budou dále dojíždět jen tři třídy do Dolních Bojanovic. Pro ně je potřeba opravit dočasné útočiště – budovu č.p. 117.

V budově pošty (č.p.117) byla poškozena střecha, okna a fasáda. Zatečením byly poškozeny stropy v druhém patře a částečně prostory pošty v přízemí. Při opravách bylo bohužel zjištěno, že krov je v mnohem horším stavu, než se předpokládalo. Vzhledem ke stáří krovu, poškození dřevokazným hmyzem a hnilobami, byla provedena jeho částečná výměna a doplnění ocelovými prvky. Současně byl proveden nový ztužující železobetonový věnec. Krov bude dokončen do konce měsíce listopadu, klempířské a pokrývačské práce do konce roku. Současně byly započaty práce na opravách poškozených interiérů. Cílem je zprovoznění budovy do konce roku. V podkroví vznikne nový prostor rozšiřující stávající využití, tedy výuku Základní umělecké školy a zkušebny místních folklorních souborů. Pošta, která v tuto chvíli zajišťuje činnost prostřednictvím mobilní pošty, se bude moci vrátit do svých prostor v průběhu měsíce listopadu.    

Budova mateřské školy přišla o střechu se zateplením. Byla poškozena cca polovina oken, zejména ze zahrady, a fasáda. Zcela zničena byla zeleň kolem budovy, poškozeny byly herní prvky, pískoviště. Na budově je provedena nová střecha, vyměněna okna, opraven interiér. Probíhá oprava fasády, včetně žaluzií a klimatizací. Herní prvky byly opraveny. Byl doplněn venkovní altán pro výuku a zahradní domek pro hračky. Byly založeny nové travní koberce se závlahou. Ta bude napojena na budoucí retenční nádrže na dešťovou vodu. Na opravy naváže v příštím roce připravovaná výstavba nové jídelny a malé tělocvičny.

Zničena byla ordinace praktického lékaře MUDr. Bartoše v zelené budově a ordinace dětské lékařky MUDr. Kučerové. Po domluvě s lékaři bude opravena zelená budovy do podoby malého zdravotního střediska, tak že budou využity prostory zasedací místnosti pro ordinaci. V tuto chvíli je dokončována oprava střechy, jsou provedeny izolace, sádrokartonářské konstrukce, nové rozvody - elektro, data a klimatizace. Objednán je nový nábytek a vnitřní vybavení. S Hygienickou stanicí řešíme definitivní vnitřní uspořádání prostor, neboť na zdravotnická zařízení jsou kladeny specifické požadavky. Pokud bude projednání úspěšné bude možné do prostor umístit o ordinaci zubního lékaře. MUDr. Bartoš v současné době působí v náhradních prostorách MND. a.s. MUDr. Kučerová v budově mateřské školy. Budova by měla být zprovozněna v listopadu.

Na smuteční síni byla zničena, střecha a částečně poškozen interiér a okna. Vzhledem ke stáří objektu a jeho celkovému stavu připravujeme celkovou rekonstrukci budovy včetně zpevněných ploch a předprostoru, kde bude vybudováno kolumbárium. Nyní je prováděna oprava střechy. Na hřbitově byla zničena zeleň, oplocení a vývraty stromů byly poškozeny cesty. Hlavní cesta byla již opravena. Již před tornádem byly v rámci oprav provedeny přípravy na rozšíření osvětlení, vodovodu, rozhlasu a kamerového systému. Na podzim bude provedena částečná obnova zeleně ve formě výsadby stromů podle původního rozsahu a návrhu. Na jaře bude provedena obnova oplocení a dokončení zdi, která byla již připravována v minulosti.    

Na budově sokolovny byla zničena střecha, okna a fasáda. Poškozen byl interiér, včetně podhledu a sportovní podlahy. Budova sloužila jako sklad humanitární pomoci. Nyní je dokončována oprava střechy. Již před tornádem byly zahájeny projekční práce na rekonstrukci zázemí jeviště, šaten a kotelny pod jevištěm. Hotový je projekt pro úpravu akustiky v sále instalací nového stropního akustického podhledu. Záměrem je celková rekonstrukce budovy, stejně jako prostranství vedle budovy, které by mělo opět sloužit kulturním akcím jako v minulosti. Péči tenisového oddílu jsou obnovovány kurty.   

Na budově radnice byla zničena střecha, okna a fasáda. Interiér byl poškozen zatečením. Zcela zničeny byly tři bytové jednotky v podkroví. Budova sloužila jako centrum záchranných operací a zázemí pro záchranný systém a dobrovolníky. Po odstranění bytů byl obnažen původní barokní krov, který je částečně poškozen tornádem, dřevokazným hmyzem, hnilobu a dřívějšími necitlivými stavebními zásahy. Byla zpracována projektová dokumentace oprav krovu. Záměrem je využití půdních prostor pro vybudování nové obřadní a zasedací síně městyse. Stávající obřadní síň nahradí, pro běžné využití, zrušený prostor v zelené budově úřadu. Byty budou nahrazeny na jiném místě. Jedním s připravovaných záměrů je výstavba bytového domu ve formě velkorysého sponzorského daru v kombinaci s podporou Státního fondu na podporu investic. Budova radnice bude zabezpečena novým přeplachtováním tak, aby vydržela do jara. Oprava krovu vyžaduje odborný zásah kvalifikovanou stavební firmou s potřebnými znalostmi. Je taktéž nutné zpracovat architektonickou studii stavebních úprav.      

V celém centru obce byla zničena veřejná prostranství, zeleň, prakticky všechna hřiště a sportoviště, významně poškozeny zpevněné plochy, zničen mobiliář, sochy, atd. Některé budovy v majetku obce – knihovna, dům č.p. 12 vedle kostela – byly zcela zničeny. Některé další pozemky budou získány směnou, darem, atd. Vzhledem k takto rozsáhlým změnám veřejného prostoru jsme se rozhodli, že je nezbytné nechat zpracovat urbanistickou studii nového využití veřejných prostor, okolí budov, umístění hřišť a parků, atd. V současné době se dynamicky mění způsob života obyvatel městyse, jejich potřeby, přicházejí zcela nový spoluobčané s jinými návyky. Tak jako živelné pohromy přichází, doufejme, nejvýše jedno za století, tak i rozsáhlou obnovu území je nutno naplánovat s ohledem na velmi dlouhou dobu a ve spolupráci s těmi, kteří budou veřejný prostor obce užívat. Na jiném místě se na Vás s anketou obrací zpracovatelé vize rozvoje městyse. Během zimních měsíců bude na základě anket, workshopů a schůzek s občany zpracována studie, na základě níž budou dále vytvořeny návrhy návsi, veřejných prostor, sportovišť, atd.   

Jedním z možných výstupů bude i umístění budovy nové knihovny. Do doby výstavby nové budovy bude činnost knihovny alespoň částečně nahrazena výpůjčkami výměnného fondu se zázemím v kontejneru umístěném ve dvoře úřadu. Podle předběžných úvah by mohla být nová knihovna spojena se společenským či komunitním centrem. Do spolupráce při přípravě záměru a financování se již zapojilo několik nadací, vysokých škol a dalších institucí. 

 

Obnova technické infrastruktury

Níže uvádím krátkou informaci o stavu a opravách veřejné technické infrastruktury.

Určitě jste zaznamenali, že dochází často k výpadkům veřejného osvětlení. V době úderu tornáda právě probíhala výměna a doplnění stávajícího VO za moderní LED lampy. V cca třetině obce bylo veřejné osvětlení zcela zničeno, tj. nejenom jednotlivé světelné body, ale také vzdušné vedení, betonové sloupy, na kterých bylo umístěno, a rozvaděče. Pouze v několika částech obce je instalováno zemní vedení VO – centrum obce, ulice Dolní a Hlavní, řadovky U Sokolovny a nová zástavba BR4. V těchto lokalitách bude možné v průběhu měsíce září a října instalovat nové stožáry a nové lampy. Bohužel se potýkáme s nedostatkem materiálu. Byť je oprava zadána jednomu z největších dodavatelů v zemi, jsou dodací lhůty nových lamp a jiného materiálu velmi dlouhé. V ostatních poškozených částech obce je situace ještě komplikovanější. Zde je nutné počkat až na kabelizaci rozvodů nízkého napětí společností EG.D., která proběhne až v příštím roce. Výstavba nového zemního vedení VO proběhne v součinnosti s kabelizací NN. Do té doby bude v provozu provizorní osvětlení instalované na dřevěných sloupech rozvodů NN. Velká část VO je v tuto chvíli provozována v provizorním režimu a je velmi citlivá na výkyvy sítě a rozmary počasí. Omlouváme se za komplikace a obtíže, které jsou s nedostatečným osvětlením spojeny. 

V zasažené oblasti byl zcela zničen bezdrátový rozhlas. Postupně byl nahrazen novými přístroji. Hlásiče jsou provozovány na baterie, které se dobíjí ze sítě. Vzhledem k výpadkům dodávek elektřiny a provizorním rozvodům není systém zcela spolehlivý. 

Zcela zničen byl v dotčené oblasti i kamerový systém. Obnoven bude v modernější podobě, kdy bude napojen na optickou datovou síť a stálé napájení elektřinou. V budoucnu by již nemělo docházet k výpadkům záznamu.

Žádáme občany o hlášení výpadků osvětlení a rozhlasu, abychom mohli rychleji reagovat na poruchy.

V oblasti zásahu tornáda byla zničena většina rozvodu elektrické energie včetně podpěrných sloupů. Během několika týdnů bylo vybudováno provizorní vedení. Distributor elektrické energie, společnost EG.D., a.s., má v úmyslu ve velké části obce vybudovat zemní vedení. Oblast pro kabelizaci je mnohem větší než oblast zasažená tornádem. Již jste pravděpodobně byli kontaktováni odpovědnými pracovníky, kteří zpracovávají projektovou dokumentaci. Mapové podklady jsou uvedeny na internetu, popřípadě je možno kontaktovat zpracovatele PD, nebo se informovat na obci. Vhledem k rozsahu prací se předpokládá realizace ještě během celého roku 2022. Které ulice budou prováděny dříve a které později, není v tuto chvíli známo. Výkopovým pracemi budou narušena veřejná prostranství a nezbytné úseky chodníků a předzahrádek. S jejich obnovou je vhodné počkat až na dokončení těchto prací. To stejné se týká i obnovy poškozených fasád. Je dobré počkat nebo po předešlé konzultaci s pracovníky distribuční sítě připravit nezbytné prostupy a rozvody. Zcela odstraněno bude také vedení vysokého napětí v obci a jejích okolí, které bude nahrazeno novými trafostanicemi a zemními kabely v obci. To umožní realizaci některých rozvojových záměrů obce, které byly doposud limitovány ochrannými pásmy vedení VN. 

K poškození došlo i na bezdrátové optické síti internetu, kterou v obci provozuje Ing. Sládek. Jedná se především o nadzemní rozvaděče a podzemní vedení. Žádáme všechny občany, aby při výkopových pracích brali ohled na inženýrské sítě. Před započetím prací je nutné si nechat vedení vytyčit, proto nejdříve volejte na číslo 603 774 491. Byť by se mohlo zdát, že kanalizace je uložena pod zemí a tornádo na ni nemůže mít vliv, i ta byla poškozena. Do kanalizace bylo v postižených oblastech splaveno velké množství prachu a suti. A to jak při deštích, tak při pravidelném splachování komunikací hasiči z důvodu zamezení prašnosti. Zasažené úseky kanalizace a vpusti jsou podle potřeby čištěny. V některých ulicích, zejména Kamenná, Jana Černého, kde byla kanalizace již na konci životnosti, bude provedena celková výměna. Tyto opravy jsou již dlouhodobě plánovány, nyní je pouze potřeba je sladit s postupem prací na kabelizaci elektrického vedení. 

Na mnoha místech byly významně poškozeny chodníky. Bohužel i v úsecích, které byly v minulých letech opraveny. Nejvíce se poškození dotklo míst, kde byly prováděny demolice domů, odpojovány přípojky vedení, či prováděny jiné urgentní zákroky. Nyní bude následovat kabelizace vedení elektrické energie, které se dotkne i částí chodníků. Do doby provedení těchto prací budou chodníky opraveny pouze provizorně zasypáním kamenivem a zhutněním. Připravovaný záměr opravy chodníků na ulicích Školní, Pod Kostelem, Sadová a Anenská bude nutno koordinovat s pracemi na kabelizaci elektřiny.

Obnova technické infastruktury si vyžádá poměrně mnoho času. Rozsah prací je enormní a bez tornáda by byl realizován po mnoho let. Nejenom jménem obce, ale i ostatních správců inženýrských sítí Vás žádám o trpělivost. Výsledkem bude modernější infastruktura v obci. 

 

Informace k 7.9.2021

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Níže uvádím krátkou informaci o stavu a opravách veřejného osvětlení. Určitě jste zaznamenali, že dochází často k výpadkům veřejného osvětlení. V době úderu tornáda právě probíhala výměna a doplnění stávajícího VO za nové LED lampy. V cca třetině obce bylo veřejné osvětlení zcela zničeno, tj. nejenom jednotlivé světelné body, ale také vzdušné vedení, betonové sloupy, na kterých bylo umístěno, a rozvaděče. Pouze v několika částech obce je instalováno zemní vedení VO – centrum obce, ulice Dolní a Hlavní, řadovky U Sokolovny a nová zástavba BR4, které nebylo významně poškozeno. V těchto lokalitách bude možné v průběhu měsíce září instalovat nové stožáry a nové lampy. Bohužel se potýkáme s nedostatkem materiálu. Byť je oprava zadána jednomu z největších dodavatelů v zemi, jsou dodací lhůty nových lamp a jiného materiálu velmi dlouhé. V ostatních poškozených částech obce je situace ještě komplikovanější. Zde je nutné počkat až na kabelizaci rozvodů nízkého napětí společností EG.D., která proběhne až v příštím roce. Výstavba nového zemního vedení VO proběhne v součinnosti s kabelizací NN. Do té doby bude v provozu provizorní osvětlení instalované na dřevěných sloupech rozvodů NN. Velká část VO je v tuto chvíli provozována v provizorním režimu a je velmi citlivá na výkyvy sítě a rozmary počasí. Omlouváme se za komplikace a obtíže, které jsou s nedostatečným osvětlením spojeny.

Žádáme občany o hlášení výpadků osvětlení, abychom mohli rychleji reagovat na poruchy.

 

Aktuální informace k 17.8.2021

SOKOLOVNA

Sokolovna přišla o celou střechu včetně podbití. Částečně byl zničen krov na bočních křídlech budovy. Byla odtržena část stropu. Zcela zničena jsou okna a poškozena fasáda. Celý interiér byl poškozen zatečením. V tuto chvíli je dokončována oprava záklopu střechy hlavního sálu. V příštím týdnu započne pokládka nové plechové krytiny. Objekt bude nutné generálně rekonstruovat. S rekonstrukcí bude spojena plánovaná oprava technického zázemí budovy, jeviště a kotelny. Stávající poškozený strop bude po vyjádření statika stržen a nahrazen novým akustickým.

 

OBJEKT č.p. 117 – POŠTA, ZUŠ, KAVÁRNA

Zcela zničena byla střecha. Bude potřeba částečná výměna krovu. Stržena byla část štítu. Zničena jsou prakticky všechna okna a poškozena fasáda. Loni opravený interiér byl poškozen následným zatečením. Krov bude opraven tak, aby umožňoval využití podkroví, například pro zkušebny folklorních souborů či potřeby Základní umělecké školy. V tomto týdnu započnou opravy střechy. Učebny v budově budou využity jako učebny základní školy.

 

KNIHOVNA

Knihovna byla poničena od té míry, že byla na základě posudku statika stržena. Obnovena bude na jiném vhodném místě u některé z jiných veřejných budov. Do té doby budou služby čtenářům nahrazeny alespoň prostřednictvím rozvážky knih výměnného fondu Městské knihovny Břeclav.

 

RADNICE

Zničena byla střecha a částečně byl poškozen krov a štít. Zničena byla okna z ulice. Poškozena byla fasáda. Interiér byl poškozen zatečením a využitím prostor radnice jakožto zázemí pro záchranné práce. Zcela zničeny byly tři bytové jednotky v podkroví. Bytové jednotky již nebudou nahrazeny na původní místě, ale v samostatném bytovém domě. Po odstranění zbytků krovu byl odhalen původní barokní krov, ve kterém bude zřízena nová zasedací místnost. Stávající zasedačka bude nadále sloužit běžnějším účelům namísto místnosti v zelené budově.   

 

SMUTEČNÍ SÍŇ A HŘBITOV

Zničena byla střecha. Poškozena byla část oken a fasáda. Interiér, zejména podhled byl poškozen zatečením. Smuteční síň jako jedna z mála budov nebyla v minulosti zásadněji opravena. Současná situace je příležitostí provést generální opravu budovy včetně jejího předprostoru. Poničeno bylo také oplocení a zeleň na hřbitově. Zeleň byla před několika málo lety vysázena podle komplexního návrhu. Tento návrh bude obnoven. Obnovena bude v maximální míře též ústřední lipová alej, která tvořila dominantu hřbitova. Doplněny budou části oplocení a nová brána. Nově bude zřízeno kolumbárium. 

 

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

V době úderu tornáda probíhala výměna veřejného osvětlení za nové LED lampy. Cca třetina všeho osvětlení byla bohužel zničena. Bohužel nestačí nahradit svítidla, neboť bylo především strženo nadzemní vedení a zničeny betonové sloupy, na kterých byla většina svítidel umístěna. Spolu se zničením některých rozvaděčů to bohužel znamená, že obnova veřejného osvětlení potrvá delší dobu. Nejdříve bude, ve spolupráci se společností EG.D., která bude budovat nové rozvody elektrické energie, nutné vytvořit nové zemní rozvody pro osvětlení. Následně budou osazeny nové sloupy a svítidla. Toto potrvá nejméně několik měsíců. Do té doby bude osazeno pouze provizorní osvětlení a dřevěných sloupech, které je instalováno v těchto dnech.

 

ROZVODY ELEKTRICKÉ ENERGIE

V zasažené oblasti bylo strženo vzdušné vedení elektrické energie. To již nebude obnovováno. Společností EG.D. bude vybudováno zcela nové zemní vedení, a to nejenom v nejpostiženějších úsecích, ale v rozsahu většiny obce. Mapka s konkrétním rozsahem kabelizace je uveřejněna na webu obce. Jednotlivé domácnosti budou navštíveny pracovníky distribuční sítě za účelem domluvy o umístění nových rozvaděčů na domech. Vzhledem k rozsahu prací potrvá výstavba nového vedení několik měsíců. Žádáme občany, aby práce na obnově fasád a zpevněných plochách přizpůsobili těmto pracím. Předejdete tak zbytečným nákladům a škodám na nově opraveném majetku. Současně bude kabelizováno také vedení vysokého napětí a budou instalovány nové trafostanice . To je jeden z mála přínosů tornáda, pokud o něčem takovém vůbec lze hovořit. Ochranná pásma vedená vysokého napětí doposud blokovala některé rozvojové záměry v obci.  

 

KOMUNIKACE A CHODNÍKY

Komunikace a chodníky, které byly poničeny zejména pohybem těžké techniky při odklízecích pracích, budou opraveny až nakonec. V souvislosti s výstavbou nových rozvodů elektřiny bohužel ještě mnoho škody utrpí. V nejpostiženějších oblastech byli již v minulosti připravovány generální rekonstrukce chodníků – ulice Školní, Pod Kostelem, Anenská a komunikací – Jana Černého a Kamenná (spolu s kanalizací). Tyto projekty budou realizovány následně po instalaci zemního vedení elektřiny, resp. v případě ulic Jana Černého a Kamenná také po rekonstrukci kanalizace.

 

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ - DĚTSKÁ HŘIŠTĚ A SPORTOVIŠTĚ

V centru obce byla zničena prakticky všechna veřejná prostranství, včetně všech prvků a funkcí, která tato prostranství plní – dětská hřiště, lavičky, autobusové zastávky, atd. Prakticky zcela byla zničena veřejná zeleň. Současně došlo ke změnám u některých ploch – některé domy byly zbořeny a již nebudou na svých místech obnoveny, resp. se podařilo získat některé pozemky směnou, atd. Vzhledem k velikosti zasaženého území a rozsahu řešení jsme oslovili urbanistický atelier, který má za úkol vytvořit novou koncepci veřejných prostranství v obci. Jedná se o tým zkušených odborníků, kteří zapojí do tvorby návrhu také veřejnost, neboť především široké veřejnosti tyto prostory slouží. 

 

INFORMACE KE DNI 4. 8. 2021

 

Při tornádu bylo v různé míře poškozeno 10 budov v majetku městyse. Při následných deštích došlo k dalšímu poškození budov v důsledku zatečení.

Knihovna a bývalá hasičská zbrojnice byly zničeny zcela a již na svých místech nebudou obnoveny.

Prioritou jsou opravy školských zařízení a ordinací lékařů. Vše ostatní bude následovat poté.

První stupeň základní školy byl zasažen nejvíce. Byla zničena střecha včetně krovu. Statik nařídil demolici stropu druhého podlaží. Zničeny či poškozeny jsou okenní výplně a fasáda. Následným zatečením byly poškozeny i podlahy v přízemí, stěny atd. Budova si vyžádá komplexní rekonstrukci. Nyní je zpracována dokumentace nového stropu a krovu. Probíhají stavební práce na sanaci stropu.

Na druhém stupni základní školy byla zničena střecha včetně krovu. Ve dvou učebnách došlo ke statickému narušení stropu. Zničeny či poškozeny jsou okenní výplně a fasáda. Interiér byl částečně poškozen sutinami a zatečením. Je zpracována dokumentace nového krovu. Montáž krovu začne od pondělí 9.8. Dle harmonogramu by měla být střecha dokončena do konce prázdnin. Krytina je zajištěna. V celé budově budou vyměněna okna, jejich montáž započne 19.8. Výmalby interiéru začnou již v tomto týdnu. Vše je směřováno k tomu, aby byla budova v maximální míře zprovozněna na počátku školního roku.

Pro plné zprovoznění obou stupňů škol je potřeba 15 učeben. Při využití všech prostor měšťanky a učeben v budově č.p. 117 (pošta) bude možné zajistit výuku ve vlastních prostorách. Jako alternativu zajistilo vedení školy prostory v Týnci a Břeclavi. Předem nelze odhadnout, zda se při stavebních pracích nevyskytnou nějaké další komplikace. Cílem je minimalizovat dobu, kdy bude nutné děti za výukou převážet. Doprava dětí bude zajištěna autobusy.

Současně je zpracováván návrh komplexní rekonstrukce budovy měšťanky, jejího zateplení, vybavení vzduchotechnikou, novým osvětlením atd. Nový krov bude umožnovat půdní vestavbu pro školní klub, kroužky a další aktivity dětí. Spolu s odloženým projektem rekonstrukce sklepů, šaten a sociálního zařízení získá budova zcela novou kvalitu. Rekonstrukce proběhne v příštím roce.

Budova mateřské školy přišla o střechu se zateplením. Byla poškozena cca polovina oken, zejména ze zahrady a fasáda. Zcela zničena byla zeleň kolem budovy, poškozeny byly herní prvky i pískoviště. Na budově je dokončována nová střecha. 19.8. započne výměna oken. Je již částečně obnoven interiér a výmalby, fasáda bude opravena poté. Herní prvky byly již opraveny, budou doplněny některé další a dále venkovní altán pro výuku. Též byly založeny nové travní koberce se závlahou. Ta bude napojena na budoucí retenční nádrže na dešťovou vodu. Mateřská škola bude připravena pro zahájení školního roku tak, aby nejmenší děti nemuseli nikam dojíždět.

Zničena byla ordinace praktického lékaře MUDr. Bartoše v zelené budově a ordinace dětské lékařky MUDr. Kučerové. Po domluvě s lékaři bude opravena zelená budovy do podoby malého zdravotního střediska tak, že budou využity prostory zasedací místnosti v přízemí pro ordinaci. V tuto chvíli je dokončována oprava střechy, následovat budou sádrokartonářské konstrukce. S Hygienickou stanicí řešíme definitivní vnitřní uspořádání prostor, neboť na zdravotnická zařízení jsou kladeny specifické požadavky. Pokud bude projednání úspěšné, bude možné do prostor umístit i ordinaci zubního lékaře. MUDr. Bartoš v současné době působí v náhradních prostorách MND a.s. v Lužicích a MUDr. Kučerová v kontejnerové ordinaci za poštou. Cílem je obnova standardního fungování lékařských ordina-cí v průběhu září.

O dalších opravách a řešení následků tornáda Vás budeme pravidelně informovat na tomto profilu a webu obce.

 

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace